(08) 3872 5234 - 0915 897 975
11
Th3

Sử dụng giới từ tiếng Anh thế nào cho đúng?

  By: động từ chỉ chuyển động + by = đi ngang qua (walk by the library). Động từ tĩnh + by = ở gần (your books are by the window). By + thời gian cụ thể = trước lúc, cho đến lúc (hành động cho đến lúc đó phải xảy ra).

  During = trong suốt (hoạt động diễn ra liên tục)

  From = từ >< to =” đến” time =” đôi”>

  Out of = ra khỏi>< date = “mới,” work =”thất” question =” không” order =” hỏng,” into=”vào”>

  By: động từ chỉ chuyển động + by = đi ngang qua (walk by the library)

  động từ tĩnh + by = ở gần (your books are by the window)

  by + thời gian cụ thể = trước lúc, cho đến lúc (hành động cho đến lúc đó phải xảy ra)

  by + phương tiện giao thông = đi bằng

  by then = cho đến lúc đó (dùng cho cả QK và TL)

  by way of= theo đường… = via

  by the way = một cách tình cờ, ngẫu nhiên

  by the way = by the by = nhân đây, nhân tiện

  by far + so sánh (thường là so sánh bậc nhất)=>dùng để nhấn mạnh

  by accident = by mistake = tình cờ, ngẫu nhiên >

  In = bên trong

  In + month/year

  In time for = In good time for = Đúng giờ (thường kịp làm gì, hơi sớm hơn giờ đã định một chút)

  In the street = dưới lòng đường

  In the morning/ afternoon/ evening

  In the past/future = trước kia, trong quá khứ/ trong tương lai

  In future = from now on = từ nay trở đi

  In the begining/ end = at first/ last = thoạt đầu/ rốt cuộc

  In the way = đỗ ngang lối, chắn lối

  Once in a while = đôi khi, thỉnh thoảng

  In no time at all = trong nháy mắt, một thoáng

  In the mean time = meanwhile = cùng lúc

  In the middle of (địa điểm)= ở giữa

  In the army/ airforce/ navy

  In + the + STT + row = hàng thứ…

  In the event that = trong trường hợp mà

  In case = để phòng khi, ngộ nhỡ

  Get/ be in touch/ contact with Sb = liên lạc, tiếp xúc với ai

  On = trên bề mặt:

  On + thứ trong tuần/ ngày trong tháng

  On + a/the + phương tiện giao thông = trên chuyến/ đã lên chuyến…

  On + phố = địa chỉ… (như B.E : in + phố)

  On the + STT + floor = ở tầng thứ…

  On time = vừa đúng giờ (bất chấp điều kiện bên ngoài, nghĩa mạnh hơn in time)

  On the corner of = ở góc phố (giữa hai phố)

  Chú ý:

  In the corner = ở góc trong

  At the corner = ở góc ngoài/ tại góc phố

  On the sidewalk = pavement = trên vỉa hè

  Chú ý:

  On the pavement (A.E.)= trên mặt đường nhựa

  (Don’t brake quickly on the pavement or you can slice into another car)

  On the way to: trên đường đến >< telephone =” gọi” phone =” nhà” whole=” nói” hand =” tuy” n=” however” hand =” một” hand =” mặt” sale =” for” sale =” có” foot =” đi”>

  At = ở tại

  At + số nhà

  At + thời gian cụ thể

  At home/ school/ work

  At night/noon (A.E : at noon = at twelve = giữa trưa (she was invited to the party at noon, but she was 15 minutes late))

  At least = chí ít, tối thiểu >< most =” tối” once =”ngay” moment =” now” ving =” at” times =” đôi” first =” thoạt”>< last =” cuối” day =” on”>

  Một số các thành ngữ dùng với giới từ

  On the beach: trên bờ biển

  Along the beach: dọc theo bờ biển

  In place of = Instead of: thay cho, thay vì.

  For the most part: chính là, chủ yếu là = mainly.

  In hope of + V-ing = Hoping to + V = Hoping that + sentence = với hi vọng là.

  off and on: dai dẳng, tái hồi

  all of a sudden= suddenly = bỗng nhiên

  for good = forever: vĩnh viễn, mãi mãi.

  Tham khảo thêm: 5 bước để hoàn thiện ngữ pháp tiếng Anh